เอกสารที่ใช้ในการขอสมัครสินเชื่อรถยนต์

ผู้เช่าซื้อ

กรณีที่มีรายได้ประจำ
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน อื่นๆ

 1. สำเนาประชาชน 8 แผ่น
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 8 แผ่น
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 4. รายการเดินบัญชี, statement 6 เดือน ย้อนหลัง หรือ ปรับสมุดธนาคารให้เป็นปัจจุบัน
 5.  หนังสือรับรองเงินเดือนไม่เกิน 60 วัน (ถ้ามี)
 6. สำเนาคู่มือทะเบียนรถ
  - หน้าบันทึกภาษีหรือ หน้า 16
  - หน้าบันทึกเจ้าหน้าที่ (กรณีจำนำซื้อขายกันเอง ซื้อขายผ่านเต็นท์)
 7.  สำเนาหน้าสมุดธนาคารที่จะ ให้บริษัท ฯโอนเงินให้
 8. สำเนาหน้าสัญญาไฟแนนซ์เดิม (กรณีรีย้ายไฟแนนซ์ ซื้อขายกันเอง)
 9. ใบเสร็จ,ใบกำกับภาษีปัจจุบัน,ใบส่งงวด (กรณีย้ายไฟแนนซ์ ซื้อขายกันเอง)
 10. เอกสารประกอบอื่นๆ(ถ้ามี)

กรณีประกอบอาชีพอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายได้ประจำ

 1. สำเนาบัตรประชาชน 8 แผ่น
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 8 แผ่น
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 4. รายการเดินบัญชี, statement 6 เดือน ย้อนหลัง หรือ ปรับสมุดธนาคารให้เป็นปัจจุบัน
 5. เอกสารประกอบอาชีพ
  - ค้าขาย (ทะเบียนพาณิชย์ ใบเสร็จซื้อขาย) อื่นๆ
  - เกษตรกร บัตรเกษตรกร โฉนดที่ดินทำกิน ใบโควต้าอ้อย เอกสารเเสดงสิทธิที่ดิน อื่นๆ
  - อาชีพอื่นๆ ตามเอกสารอาชีพนั้นๆ
 6. สำเนาคู่มือรถ
  - หน้าบันทึกภาษี (หรือหน้า 16) (ถ้ามี)
  - หน้าบันทึกเจ้าหน้าที่ (กรณีจำนำ ซื้อขายกันเอง ซื้อขายผ่านเต็นท์ ซื้อขายทุกกรณี) 
 7. สำเนาหน้าสมุดธนาคารที่จะให้บริษัทฯ โอนเงินให้
 8. สำเนาหน้าสัญญาคู่ฉบับไฟแนนซ์เดิม (กรณีรี-ย้ายไฟแนนซ์ ซื้อขายทุกกรณ๊)
 9. ใบเสร็จ,ใบกำกับภาษีปัจจุบัน,ใบส่งงวด (กรณีย้ายไฟแนนซ์ ซื้อขายกันเอง)
 10. เอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว

 1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการทุกคนที่มีอำนาจลงนามของบริษัท
 2. เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง กรณีที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือสำเนาทะเบียนรถยนต์ สำหรับลูกค้าที่นำผ่อนค่างวดรถยนต์กับสถาบันการเงิน
 3. หนังสือรับรอง หจก. บริษัท ฯ อายุไม่เกิน 3 เดือน
 4. รายการเดินบัญชี, statement 6 เดือน ย้อนหลัง หรือ ปรับสมุดธนาคารให้เป็นปัจจุบัน
 5. สำเนาหน้าสมุดธนาคารที่จะให้บริษัทฯ โอนเงินให้
 6. หน้าสัญญาคู่ฉบับไฟแนนซ์เดิม (กรณีรี-ย้ายไฟแนนซ์ ซื้อขายกันเอง ซื้อขายทุกกรณี)
 7. ใบเสร็จ,ใบกำกับภาษีปัจจุบัน,ใบส่งงวด (กรณีย้ายไฟแนนซ์ ซื้อขายกันเอง)
 8. เอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)

 

 ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)

กรณีที่มีรายได้ประจำ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน อื่นๆ

 1. สำเนาประชาชน 4 แผ่น
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 4 แผ่น
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 4. รายการเดินบัญชี, statement 6 เดือน ย้อนหลัง หรือ ปรับสมุดธนาคารให้เป็นปัจจุบัน
 5. หนังสือรับรองเงินเดือนไม่เกิน 60 วัน
 6. เอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)

กรณีประกอบอาชีพอื่นๆที่ไม่ใช่รายได้ประจำ

 1. สำเนาประชาชน 4 แผ่น
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 4 แผ่น
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 4. รายการเดินบัญชี, statement 6 เดือน ย้อนหลัง หรือ ปรับสมุดธนาคารให้เป็นปัจจุบัน
 5. เอกสารประกอบอาชีพ เช่น
  - ค้าขาย ทะเบียนพาณิชย์ ใบเสร็จซื้อขาย บิลเงินสด
  - เกษตร สำเนาโฉนดที่ทำกิน บัตรเกษตรกร เอกสารเเสดงสิทธิ
  - อื่นๆ (ถ้ามี)
 6. เอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว

 1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการทุกคนที่มีอำนาจลงนามของบริษัท
 2. หนังสือรับรอง หจก. บริษัท ฯ อายุไม่เกิน 3 เดือน
 3. รายการเดินบัญชี, statement 6 เดือน ย้อนหลัง หรือ ปรับสมุดธนาคารให้เป็นปัจจุบัน
 4. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อรถยนต์

เอกสารที่ใช้ในการขอสมัครสินเชื่อโฉนดที่ดินเเละบ้าน

เอกสารที่ใช้ในการ จดจำนอง โอนย้ายไถ่ถอน และ ขายฝาก

บุคคลธรรมดา

 • โฉนดที่ดิน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
 • ทะเบียนบ้าน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
 • บัตรประชาชน พร้อมสำเนา
 • ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
 • ทะเบียนสมรสหรือทะบียนหย่า (ถ้ามี)
 • หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • มรณะบัตรคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบขออนุญาติปลูกสร้าง(กรณีที่ไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง)
 • ใบปลอดค่าสาธารณูปโภค (ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ในกรณีเป็นอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเท่านั้น)

นิติบุคคล ห้างร้าน

 • โฉนดที่ดิน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
 • บัตรประชาชน ของกรรมการผุ้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
 • ทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์ 
 • ข้อบังคับของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด
 • แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว
 • หนังสือรายงานการประชุมนิติบุคคล
 • ใบขออนุญาติปลูกสร้าง(กรณีไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง)

*กรณีโอนย้าย หรือ ไถ่ถอนโฉนดที่ดินเเละบ้าน นั้น ให้ใช้ สำเนาโฉนดหน้า-หลัง แทนได้ แต่ ด้านหลังโฉนดต้องเป็นปัจุบัน เท่านั้น พร้อมแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์อย่างละเอียด

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

 

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อรถยนต์